Video Juziah

Dzakiyya Aisha Kamil


Tasmi' Al-Qur`an 3 Juz Sekali Duduk
Juz 7,8,9

Tasmi' Al-Qur`an 3 Juz Sekali Duduk
Juz 7,8,9

Tasmi' Al-Qur`an 2 Juz Sekali Duduk
Juz 29,30

Tasmi' Al-Qur`an 2 Juz Sekali Duduk
Juz 1,29